WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy firmy Regalux Wózki Widłowe znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.wozki.regalux.pl/sklep (zwany dalej jako Sklep) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem Sklepu jest Regalux Wózki Widłowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Topolach, posiadającą NIP numer 5552108502, REGON numer 360257119, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533126, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Adres podany jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę jest równocześnie adresem do korespondencji. Sprzedawca podaje też następujący adres e-mail do korespondencji: sklep@wozki-regalux.pl
 4. Klientem Sklepu może być podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia towarów dostępnych w Sklepie. Złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą.
 5. Dokonując zakupów w Sklepie Klient ma możliwość utworzenia konta w Sklepie (Konto Klienta).
 6. Wszystkie towary znajdujące się na stronie Sklepu oznaczone są kwotą wyrażoną w złotych polskich, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz oferty Klientów. Podane kwoty są kwotami brutto i wiążą Klienta w chwili składania zamówienia. 


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia na towary zamieszczone na stronach Sklepu następuje poprzez formularz zamówienia. Zamówienie zostaje złożone z chwilą, kiedy Klient prawidłowo wypełni i prześle cały (kompletny) formularz zamówienia.
 2. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów znajdujących się na stronach Sklepu – po cenach i na warunkach podanych w zamówieniu.
 3. Warunkiem rozpatrywania oferty Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Po otrzymaniu oferty Klienta, Sprzedawca może przyjąć ofertę lub ją odrzucić. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą i powoduje rozpoczęcie procesu kompletowania zamówienia.
 5. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub danych osoby innej niż Klient skutkować będzie odrzuceniem oferty Klienta.
 6. Wyboru formy/ sposobu płatności Klient dokonuje, zaznaczając odpowiednie pola na formularzu zamówienia. Płatności za zamówiony towar (wraz z kosztami wysyłki i ewentualnymi innymi kosztami) Klient powinien dokonać po zawarciu umowy ze Sprzedawcą.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed zawarciem umowy. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sprzedawca, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sprzedawcę.
 8. Dostawa zamówionych towarów następuje na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 9. Na termin dostawy zamówionych towarów do Klienta składają się: okres kompletacji zamówienia (złożenie oferty przez Klienta, przyjęcie oferty przez Sprzedawcę oraz – jeżeli Klient wybrał przedpłatę - płatność), oraz czas dostarczenia zamówionych towarów do Klienta.
 10. O terminie dostawy Klient zostaje powiadomiony najpóźniej w chwili zawierania umowy ze Sprzedawcą. W normalnym toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 7 dni roboczych. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek: opóźnianiu się przez Klienta z zapłatą za zamówione towary; tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego towaru; konieczność sprowadzenia towaru na specjalne życzenia Klienta; działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy towarów do Klienta). W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy towarów
 11. Klient odbierając zamówione towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, koniecznym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, określającego szkody powstałe podczas transportu.
 12. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.


GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.wozki.regalux.pl/sklep są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.  Gwarancja obejmuje wyłączenie wady producenta (to jest powstałe na skutek działań lub zaniechań producenta lub z powodu okoliczności, za które odpowiada producent). Serwis gwarancyjny jest świadczony wg zasad określonych w karcie gwarancyjnej przez producenta bądź dystrybutora i wyłącznie przez te podmioty.
 2. Warunkami odpowiedzialności gwarancyjnej Sprzedawcy jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: terminowego uiszczenia pełnej ceny (wraz z kosztami wysyłki) za zamówiony towar, udokumentowania spełnienia przez Klienta (eksploatującego) wszelkich wymogów, nakładanych przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 ze zm.) oraz decyzjami wydanymi na podstawie tego rozporządzenia.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą na podany powyżej adres do kontaktu. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.
 4. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest podać przyczynę reklamacji oraz załączyć do niej fakturę VAT lub inny dowód zakupu, otrzymany przez Klienta wraz z zamówionym towarem.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od ich otrzymania, informując Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.


UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ Z KONSUMENTAMI ( zwroty )

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.
 2. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega zwrotowi – z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca koszty dostawy towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia towarów.
 3. Zwrot towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie towarów. Wraz z towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup towaru (paragon, rachunek, fakturę VAT etc.).
 4. W razie odstąpienia od umowy przez konsumenta, Sprzedawca dokonuj zwrotu zapłaconej przez niego kwoty (z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych.


UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ Z KUPUJĄCYM NIEPOSIADAJĄCYM STATUSU KONSUMENTA ( zwroty)

 1. W przypadku zakupu towarów przez kupującego, który nie posiada statusu "konsumenta" (m.in. podmioty gospodarcze), Klient może zwrócić zakupiony towar, po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody przez sprzedawcę.
 2. Zwracający towar ponosi wszystkie koszty dostawy i odesłania towaru.
 3. Niektóre towary nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to opon i opasek na specjalne zamówienie.


ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.):
  • udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu, umożliwienie Klientom tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie (Konto Klienta) lub dokonywanie zakupów w Sklepie bez konieczności tworzenia Konta.
 2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje: dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a. powyżej – tworzenie strony i podstron Sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Sklepu w dowolnym momencie; dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b. powyżej – umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. Tworzenie Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym do składania ofert nabycia towarów dostępnych w Sklepie, ma jednak na celu uproszczenie tego procesu. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.
 3. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies; aktywne konto e-mail.
 4. Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jego napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
 5. Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności: dostarczać treści o charakterze bezprawnym, wpływać na funkcjonowanie Sklepu, naruszać dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy, jego pracowników oraz osób trzecich.
 6. Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.
 7. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać pliki cookies na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.
 8. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu.
 9. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
 10. Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta lub wyłączenie informacji, o której mowa w ust. 8 stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.
 11. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
 12. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.
 13. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.


DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 3. Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi taką zgodę – także w celach marketingowych.
 4. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim związanym z realizacją umowy, w szczególności z podmiotami obsługującymi płatności oraz dostarczającymi zamówione towary do Klienta.
 5. Sprzedawca niniejszym informuje Klientów, że każdy z nich ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przetwarzanych przez Sprzedawcę, oraz do ich poprawiania lub żądania usunięcia z ze zbioru danych osobowych Sprzedawcy. Sprzedawca informuje też, że Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje, iż podawanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Klientów jest niezbędne w celu dostarczenia im zamówionych towarów lub realizacji innych praw lub obowiązków, wynikających z zawartej umowy.
 7. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę następuje w zbiorze danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Ogólnokrajowego Rejestru Zbioru Danych Osobowych, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych (zwłaszcza w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją) oraz w celu wykonania zobowiązań nałożonych na administratora danych osobowych przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych, Sprzedawca opracował i wdrożył dokumentację przewidzianą rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.
 2. Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie umów zawartych na odległość z Klientem będącym konsumentem – także postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć